CIST System for CL-SciSumm 2016 Shared Task

Lei Li, Liyuan Mao, Yazhao Zhang, Junqi Chi, Taiwen Huang, Xiaoyue Cong, Heng Peng