Recognizing Reference Spans and Classifying their Discourse Facets

Kun Lu, Jin Mao, Gang Li, Jian Xu