PolyUCOMP: Combining Semantic Vectors with Skip bigrams for Semantic Textual Similarity

Jian Xu, Qin Lu, Zhengzhong Liu