NJU-Parser: Achievements on Semantic Dependency Parsing

Guangchao Tang, Bin Li, Shuaishuai Xu, Xinyu Dai, Jiajun Chen