Zhou qiaoli: A divide-and-conquer strategy for semantic dependency parsing

Qiaoli Zhou, Ling Zhang, Fei Liu, Dongfeng Cai, Guiping Zhang