Zhijun Wu: Chinese Semantic Dependency Parsing with Third-Order Features

Zhijun Wu, Xuan Wang, Xinxin Li