MIXCD: System Description for Evaluating Chinese Word Similarity at SemEval-2012

Yingjie Zhang, Bin Li, Xinyu Dai, Jiajun Chen