SemEval-2012 Task 5: Chinese Semantic Dependency Parsing

Wanxiang Che, Meishan Zhang, Yanqiu Shao, Ting Liu