Answer Sequence Learning with Neural Networks for Answer Selection in Community Question Answering

Xiaoqiang Zhou, Baotian Hu, Qingcai Chen, Buzhou Tang, Xiaolong Wang