The Fixed-Size Ordinally-Forgetting Encoding Method for Neural Network Language Models

ShiLiang Zhang, Hui Jiang, MingBin Xu, JunFeng Hou, LiRong Dai