Predicting Polarities of Tweets by Composing Word Embeddings with Long Short-Term Memory

Xin Wang, Yuanchao Liu, Chengjie Sun, Baoxun Wang, Xiaolong Wang