Entity Hierarchy Embedding

Zhiting Hu, Poyao Huang, Yuntian Deng, Yingkai Gao, Eric Xing