Context-aware Entity Morph Decoding

Boliang Zhang, Hongzhao Huang, Xiaoman Pan, Sujian Li, Chin-Yew Lin, Heng Ji, Kevin Knight, Zhen Wen, Yizhou Sun, Jiawei Han, Bulent Yener