Learning Bilingual Sentiment Word Embeddings for Cross-language Sentiment Classification

HuiWei Zhou, Long Chen, Fulin Shi, Degen Huang