Question Answering over Freebase with Multi-Column Convolutional Neural Networks

Li Dong, Furu Wei, Ming Zhou, Ke Xu