A Context-Aware Topic Model for Statistical Machine Translation

Jinsong Su, Deyi Xiong, Yang Liu, Xianpei Han, Hongyu Lin, Junfeng Yao, Min Zhang