Semantically Smooth Knowledge Graph Embedding

Shu Guo, Quan Wang, Bin Wang, Lihong Wang, Li Guo