Segmentation Standard for Chinese Natural Language Processing

Chu-Ren Huang, Keh-Jiann Chen, Li-Li Chang, Feng-Yi Chen