Modeling the Helpful Opinion Mining of Online Consumer Reviews as a Classification Problem

Yi-Ching Zeng, Tsun Ku, Shih-Hung Wu, Liang-Pu Chen, Gwo-Dong Chen