Word Sense Disambiguation Using Multiple Contextual Features

Liang-Chih Yu, Chung-Hsien Wu, Jui-Feng Yeh