Tonal Effects on Voice Onset Time

Jui-Feng Peng, Li-mei Chen, Chia-Cheng Lee