Acoustic Model Optimization for Multilingual Speech Recognition

Dau-Cheng Lyu, Chun-Nan Hsu, Yuang-Chin Chiang, Ren-Yuan Lyu