A Language Information Retrieval Approach to Writing Assistance

Jyi-Shane Liu, Pei-Chun Hung, Ching-Ying Lee