Some Studies on Min-Nan Speech Processing

Wei-Chih Kuo, Chen-Chung Ho, Xiang-Rui Zhong, Zhen-Feng Liang, Hsiu-Min Yu, Yih-Ru Wang, Sin-Horng Chen