Modeling Taiwanese Southern-Min Tone Sandhi Using Rule-Based Methods

Un-Gian Iunn, Kiat-Gak Lau, Hong-Giau Tan-Tenn, Sheng-An Lee, Cheng-Yan Kao