Exploiting Pinyin Constraints in Pinyin-to-Character Conversion Task: a Class-Based Maximum Entropy Markov Model Approach

Jinghui Xiao, Bingquan Liu, Xiaolong Wang