An Empirical Study of Non-Stationary Ngram Model and its Smoothing Techniques

Jinghui Xiao, Bingquan Liu, Xiaolong Wang