A Maximum Entropy Approach for Semantic Language Modeling

Chuang-Hua Chueh, Hsin-Min Wang, Jen-Tzung Chien