The Sinica Sense Management System: Design and Implementation

Chu-Ren Huang, Chun-Ling Chen, Cui-Xia Weng, Hsiang-Ping Lee, Yong-Xiang Chen, Keh-Jiann Chen