Chinese Named Entity Recognition Using Role Model

Hua-Ping Zhang, Qun Liu, Hong-Kui Yu, Xue-Qi Cheng, Shuo Bai