A Class-based Language Model Approach to Chinese Named Entity Identification

Jian Sun, Ming Zhou, Jianfeng Gao