Word Sense Disambiguation and Sense-Based NV Event Frame Identifier

Jia-Lin Tsai, Wen-Lian Hsu, Jeng-Woei Su