Improving the Effectiveness of Information Retrieval with Clustering and Fusion

Jian Zhang, Jianfeng Gao, Ming Zhou, Jiaxing Wang