Automatic Translation Template Acquisition Based on Bilingual Structure Alignment

Yajuan Lu, Ming Zhou, Sheng Li, Changning Huang, Tiejun Zhao