The Use of Clustering Techniques for Language Modeling V Application to Asian Language

Jianfeng Gao, Joshua T. Goodman, Jiangbo Miao