What Can Near Synonyms Tell Us

Lian-Cheng Chief, Chu-Ren Huang, Keh-Jiann Chen, Mei-Chih Tsai, Li-Li Chang