The Module-Attribute Representation of Verbal Semantics: From Semantic to Argument Structure

Chu-Ren Huang, Kathleen Ahrens, Li-Li Chang, Keh-Jiann Chen, Mei-Chun Liu, Mei-Chih Tsai