A Participant-based Approach for Event Summarization Using Twitter Streams

Chao Shen, Fei Liu, Fuliang Weng, Tao Li