Using Document Summarization Techniques for Speech Data Subset Selection

Kai Wei, Yuzong Liu, Katrin Kirchhoff, Jeff Bilmes