An Examination of Regret in Bullying Tweets

Jun-Ming Xu, Benjamin Burchfiel, Xiaojin Zhu, Amy Bellmore