Description of the NTU System used for MET-2

Hsin-Hsi Chen, Yung-Wei Ding, Shih-Chung Tsai, Guo-Wei Bian