Refinements in BTG-based Statistical Machine Translation

Deyi Xiong, Min Zhang, AiTi Aw, Haitao Mi, Qun Liu, Shouxun Lin