Cross Language Text Categorization Using a Bilingual Lexicon

Ke Wu, Xiaolin Wang, Bao-Liang Lu