Name Origin Recognition Using Maximum Entropy Model and Diverse Features

Min Zhang, Chengjie Sun, Haizhou Li, AiTi Aw, Chew Lim Tan, Xiaolong Wang