Question Classification using Multiple Classifiers

Xin Li, Xuan-Jing Huang, Li-de Wu