Cross-lingual Conversion of Lexical Semantic Relations: Building Parallel Wordnets

Chu-Ren Huang, I-Li Su, Jia-Fei Hong, Xiang-Bing Li