Construction of Structurally Annotated Spoken Dialogue Corpus

Shingo Kato, Shigeki Matsubara, Yukiko Yamaguchi, Nobuo Kawaguchi