Transformation Based Chinese Entity Detection and Tracking

Yaqian Zhou, Changning Huang, Jianfeng Gao, Lide Wu