Machine Learning Approach to Augmenting News Headline Generation

Ruichao Wang, John Dunnion, Joe Carthy