Principles of Non-stationary Hidden Markov Model and Its Applications to Sequence Labeling Task

JingHui Xiao, BingQuan Liu, XiaoLong Wang